Pobytové odlehčovací služby

Kapacita pobytových odlehčovacích služeb činí 4 místa

 • Pobytové odlehčovací služby

Součástí centra sociálních služeb jsou pobytové odlehčovací služby. Tyto služby jsou využívány na 100%, neb lůžek je stále nedostatek.

Kapacita služby činí 4 lůžka ve dvou dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pobytové odlehčovací služby zajišťují péči na dobu přechodnou ve chvíli, kdy tuto péči nemůže zajistit rodina a klient není schopen se sám o sebe plně postarat. 

Pobytové odlehčovací služby se poskytují vždy na dobu určitou.

Péče je zajištěna 24 hodin denně a dělí se do třech skupin

 1. služby pobytové
 2. služby stravovací
 3. péče o vlastní osobu

Poslání

Posláním sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci srovnatelný život s jedincem, který žije ve standardním sociálním prostředí běžným životem. Předpokladem ke kvalitnímu poskytnutí sociální služby je odbornost a odpovědnost pracovníků a vedení organizace. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají.

Cíl

Cílem poskytovaných služeb dle zákona 108/2006 Sb. je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek na přechodnou dobu. Sociální služby musí být poskytovány s odborností a kvalitou, s respektováním individuality klienta v jeho zájmu a vždy musí být důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod.

Zásady

Zásadou poskytované sociální služby je potřeba vycházet z individuálních přání a potřeb klienta, jež jsou každodenní součástí práce pečovatelek s klienty, vychází z jejich každodenní komunikace s klienty a hlavní zásadou je spokojený klient, jeho rodina a spokojenost mezi klienty navzájem Klient má každodenně možnost vyslovit svá nová přání a potřeby s vědomím, že budou vyslyšeny a respektovány.

 • Respekt k uživatelům.
 • Dodržování práv a svobod uživatelů.
 • Odbornost, nestrannost, diskrétnost.
 • Seberealizace obyvatel.
 • Respektování potřeb klienta a soukromí.
 • Tolerance, důvěra a úcta.
 • Individuální přístup k uživateli.
 • Zachování důstojnosti.

Jak je služba poskytována

Pobytové odlehčovací služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. Péče je poskytovaná na základě individuálních plánů a ve spolupráci s klíčovým pracovníkem. Všechny pečovatelky mají odbornou kvalifikaci a jsou průběžně proškolovány.

Platba za službu

Služby pobytové a stravovací se hradí před nástupem klienta. Úhrada za péči je hrazena zpětně dle skutečně využitých hodin péče, a to do sedmi dnů následujícího měsíce nebo ke dni ukončení pobytu. Platbu za službu lze uskutečnit v hotovosti nebo na účet organizace.

Dokumenty na stažení

Pravidla pro poskytování pobytových odlehčovacích služeb

Ceník pobytových odlehčovacích služeb platný od  1. ledna 2024

Pravidla pro podávání stížností na kvalitu poskytované služby